Självdestruktivt beteende förekommer med diagnosen borderline men också ibland vid andra diagnoser. Självdestruktivt beteende i sig är ingen diagnos utan är ofta ett tecken på extrem psykisk vånda. Dialektisk beteende terapi (DBT) och Mentaliseringsbaserad terapi (MBT) är två terapiformer som enligt vetenskapen har goda resultat på att hjälpa personer med självskadebeteende.

Orsak

Orsaken till självskadebeteende kan vara många men vanligaste orsaken kan vara: 

 • Att få lättnad från outhärdliga känslor
 • Att påverka andras beteende eller söka hjälp från dem
 • Att straffa sig själv
 • Att undvika eller motstå självmordstankar
 • Att visa andra hur desperat man är
 • Att hämnas på andra och få dem att känna sig skyldiga
 • Ett rop på hjälp
 • Att vilja dö
 • Spänningssökande eller minskad tomhetskänsla
 • Att få bort känslor av overklighet eller att vara avskild från sig själv
 • Att testa sina gränser

Bemötande

Här nedan får du ta del av hur du kan bemöta någon med självskadebeteende. Vid akut fara ring 112.

 • Tala om för honom/henne att du bryr dig om och vill hjälpa
 • Visa medkänsla – Straffa inte personen eller hota inte med att inte hjälpa
 • Fokusera inte på självskadandet utan hjälp personen att försöka hitta andra sätt att mildra ångesten
 • Uppmuntra honom/henne att söka upp någon som han/hon känner förtroende för nästa gång impulsen att skada sig själv uppstår (ibland kan det vara svårt att vända sig till sina föräldrar)
 • En person som medvetet skadar sig själv kan råka ta livet av sig av misstag
   – Ring 112 oavsett vilken avsikt personen haft
   – vid förgiftning eller överdosering av läkemedel – vid svår blödning och pulsåderblödning.
 • Självskada kan resultera i livslång invaliditet.
  För att minska riskerna
  – ge den somatiska Första hjälpen för skadorna när det behövs
  – uppmuntra personen om att han/hon kan behöva läkarhjälp

 • Om du är tveksam sök akutvård för personen eller ring sjukvårdsupplysningen

Fakta om självskadebeteende
Att skada sig själv är ett beteende och ingen sjukdom. Självskadebeteende är ett sätt att visa att man inte orkar med tillvaron. Personer med självskadebeteende är inte nödvändigtvis självmordsnära men är ofta deprimerade, har en ångestsjukdom, är traumatiserade eller har ett emotionellt instabilt tillstånd (”borderline” hos vuxna) En självskada kan variera från att vara en obetydlig sårskada till en potentiellt livshotande skada. Självskadebeteende börjar ofta under tidiga tonår, men förekommer i alla åldrar.

 

Här hittar du strategier som ni tillsammans kan träna på som kan vara alternativ hjälp till att stå ut när det är svårt.

SHEDO är en ideell förening vars syfte är att sprida kunskap om ätstörningar och självskadebeteende, ge stöd åt drabbade och anhöriga samt arbeta för en bättre vård för dessa patientgrupper. Här kommer du till Shedos hemsida.