stodja-i-sip

 

Det finns flera olika former för att öka patienters/brukares delaktighet i vård och behandling. Utbildning är oerhört viktigt. Vi erbjuder här bl.a SIP-ur ett brukarperspektiv. Kanske erbjuder ni era patienter-/ brukare möjligheten till ökat brukarinflytande genom SIP-möten?

Men hur delaktig är patienten/brukaren egentligen? Och vad kan ni mer göra för att öka hans/hennes delaktighet i SIP?

SIP som redskap

SIP (Samordnad Individuell Plan) är lagstadgat sedan 2010 och är till för brukare/patienter som har behov av av insatser från både hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Planen formas utifrån dennes behov och tas fram tillsammans med patienten/brukaren och de personer som han/hon önskar ska närvara.

Målet med SIP är bl.a att öka patienten/brukarens inflytande/delaktighet i sin egen vård och behandling och i de insatser som han/hon erbjuds. Men också att öka samordningen mellan de olika verksamheter som patienten/brukaren har har insats ifrån.

Fundera tillsammans i din verksamhet

Hur fungerar patienten/brukarens delaktighet i te.x de SIP-möten som ni anordnar? Är patienten/brukaren delaktig? Hur kan man uppmuntra honom/henne till ökat delaktighet?

En viktig frågeställning att funderar kring och diskutera i Er verksamhet kan vara:
‘Hur får vi till en bra delaktighet från brukare/patienter och deras anhöriga i arbetet med SIP?’

Några förslag till ökad delaktighet

 • Behöver vi ha ett förberedelsemöte?
 • Har patienten/brukaren trygga personer med på SIP-mötena?
 • Är mötena för stora? Behöver alla verkligen vara på plats?
 • När får patienten/brukaren och de anhöriga ta del av dagordningen? Kommer den ut i god tid?
 • Är vi kontinuerliga med informationen om SIP?
 • Har vi varit tydliga med syftet och målet med själva SIP mötet? Och vet patienten/brukaren vad han/hon ut av mötet?
 • Behöver mötet hållas på andra språk?
 • Behöver vi använda oss av bildstöd som hjälp för patienten/brukaren?
 • Har våra patienter/brukare fått tydligt veta om deras rättigheter till inflytande/delaktighet på dessa möten?
 • Kan våra brukare/patienter och deras anhöriga få gå någon utbildning i SIP och på så sätt tydligare få veta vad SIP innebär?

HJÄLPMEDEL FÖR EFFEKTIVA SIP-MÖTEN

På hemsidan Uppdrag Psykisk Hälsa hittar du material som kan vara värdefull att ta del av för att öka din kunskap om SIP och/eller för att göra SIP-mötena mer effektiva.

Följande material finns för att inhämta där.

 • Material som rör SIP
 • Dokument att ladda ner
 • Att använda i utbildningar
 • Att använda i utvärderingar och i möten
 • SIP i förskola och skola

 

SIP - NÄR DET FUNGERAR SOM BÄST!