Brukarrevision för ökad kvalitet och träffsäkerhet. 

Vad är brukarrevision?

Brukarrevision är en granskning av en enhet eller verksamhet som ger vård, stöd eller service till människor och som utförs av brukare och/eller närstående.

Brukaren i en revision är inte brukare av eller klient i den verksamhet som revideras och i den meningen är han eller hon oberoende. Han eller hon har däremot varit brukare/klient i likartade verksamheter eller tillhör åtminstone målgruppen för den typen av verksamhet. Detta innebär att han/hon har en inifrånförståelse av de bekymmer som människorna som utgör verksamhetens målgrupp kan ha. Detta innebär också en insikt om vad det innebär att vara klient/brukare och den oftast ojämlika maktbalans det medför.

I en brukarrevisionsgrupp kan även brukarnärstående medverka. De har en erfarenhet av området som anhöriga/närstående. Denna erfarenhet är dock inte samma erfarenhet som brukarens.

En brukarrevision är:

• En systematisk och oberoende undersökning
• Utförd i alla delar av människor med egen erfarenhet av att vara
brukare/klient inom det område som skall revideras.
• Där granskningen är såväl uppifrån och ner (gör man det man säger att man
gör på rätt sätt?) och nedifrån och upp (gör man överhuvudtaget rätt saker?)

Hur gör man?
En brukarrevisionsprocess startar genom att ett antal personer lämpade för uppdraget samlas och tillsammans formulerar vad uppdraget kräver.

Vem är lämpad?
Jag tror att det är viktigt att den som skall vara revisor har stor erfarenhet av området, men samtidigt inte drivs av längtan att ”hämnas” egna eventuellt dåliga erfarenheter.

Utbildning
För att startar en brukarrevision behövs antagligen en kortare utbildning som tar upp de områden som gruppen känner sig osäkra på. Det kan vara lagstiftning, sekretess, intervjuteknik etc.

Checklista
Gruppen utarbetar sedan en checklista med frågor som de anser relevanta för att förstå verksamheten. Det kan också vara av värde att ta del av de dokument som finns i verksamheten; avtal, broschyrer och dylikt. När checklistan är klar kan det vara bra att provintervjua inom gruppen.
Exempel på övergripande fråga som kan brytas ner i intervjun kan vara; Hur märks det att det här är brukarens hem? Underfrågor kan då vara; Vem har nyckel? Får man ta emot besök över natten? Valmöjligheter på mat? Alkohol? Skulle personalen vilja bo där? Ha sin anhörig där?

Intervjuerna
Nästa steg i revisionsarbetet är att intervjua alla brukare som vill delta inom den verksamhet som skall granskas. Det kan också finnas ett värde i att intervjua några i personalen med samma frågor. Alltså frågor ur ett brukarperspektiv.

Sammanställning och analys
När intervjuerna genomförts startar ett sammanställnings- och analysarbete av materialet. Analysdelen innebär att gruppen framför vad de själva sett i verksamheten och uppfattat av svaren.  Med hjälp av det materialet så skrivs sedan en rapport. I rapporten skall tydligt framgå vad de intervjuade anser om verksamheten, men utan att de ”hängs ut”.  Det skall även tydligt framgå vad revisorerna själva tänker och tycker så att inte revisorernas åsikter läggs i munnen på dem som intervjuats.

Återkoppling
När rapporten är klar är det viktigt att den återkopplas till verksamhetens brukare och personal. En återkoppling kan ske på många olika sätt. Det viktigaste är att den engagerar dem det berör.

Viktigt att tänka på:
För att en brukarrevision skall kunna påverka en verksamhets utveckling krävs att verksamhetens ledning verkligen vill ha den och förankrar idén bland personal och brukare. Att granska i motstånd blir tungt för revisorerna och medför ingen förändring för brukarna. Det är också viktigt att arbetet inleds med att ett avtal upprättas mellan revisorer och verksamhet så att alla delar samma bild av vad som skall ske.


Beställning av Brukarrevision

  • För beställning av brukarrevision och mer information inom Uppsala län. Besök BRiU.se
  • För beställning av brukarrevision och mer information för hela landet. Besök RSMH.se