En god man och förvaltare är en person som stödjer en annan person att bevaka dennes ekonomiska, juridiska och personliga intressen.

Gode mannen/förvaltarens uppdrag

Uppdraget som god man/förvaltare ser olika ut beroende på vilket hjälpbehov personen som behöver stöd har. Det är också hjälpbehovet som styr vilken tid som en god man/förvaltare lägger ner på uppdraget. Allt från någon timme i månaden till någon timme i veckan förekommer. En god man/förvaltare ska hälsa på personen så ofta att denne ser att personen har det bra och får rätt stöd av samhället.

Bevaka personens ekonomiska intressen, förvalta egendom.

Exempel på vad ett uppdrag kan innebära är att den gode mannen/förvaltaren sköter ekonomin och ser till att personens räkningar betalas, kontrollerar att det finns nödvändiga försäkringar, ser till att kapital förvaltas på ett tryggt sätt, ser till att det finns fickpengar eller hjälper personen att reda upp sina skulder.

Bevaka personens juridiska intressen, bevaka rätt

En god man/förvaltare ska bevaka personens rättigheter och skyldigheter i samhället. Till exempel att ansöka om färdtjänst eller bostadsbidrag, överklaga beslut, eller att företräda dig i dödsbo. Uppdraget kan också bestå att bevaka en person intressen vid ett arvsskifte eller annan rättslig situation.

Bevaka personens personliga intressen, sörja för din person

En god man/förvaltare kan se till att personen får den vård- och omsorg denne behöver och har rätt till. Till exempel  rätt boende, daglig sysselsättning och hemtjänst.

Ett godmanskap är frivilligt. En godman betalas av individen själv men i vissa fall av kommunen.

Läs här om hur man ansöker om en God man.
Läs mer här om Ekonomins betydelse.