Får du stöd och hjälp från både Kommunen och Landstinget – då har du enligt lag (2 kap. 7 § socialtjänstlagen (2001:453), SoL, och i 3 f § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL) rätt till en Samordnad Individuell Plan (SIP) när det behövs för att dina behov ska tillgodoses på bästa möjliga sätt.

SIP-kurs, Samordnad Individuell Plan

Syftet med SIP

“Individen ska ha inflytande och vara delaktig i planering och genomförande
av sin vård och omsorg. Den ska även tydliggöra ansvaret mellan de olika
huvudmännen och förbättra samarbetet dem emellan”.

    • SIP är lagstadgat sedan 2010. 

Målet med SIP

“Att individen ska få den hjälp och stöd som han/hon har behov av och rätt till samt
att individens inflytande 
och delaktighet ska säkerställas”.

Målgrupp för SIP

“Alla målgrupper som har insatser från kommun och landsting oavsett diagnos”.

Önskar du att få en SIP? Kontakta någon av dina kontakter inom kommun eller landsting.

________________________________________________________________________

Hos SKL Sveriges Kommuner och Landsting kan du läsa mer om SIP

Ta del av Sommardesginkontorets arbete med SIP – ur ett brukarperspektiv

SIP kollen kan barn och ungas upplevelse av kvalitén på samordningsmötena samlas in. Se introduktionsfilmen.

Gör en utvärdering av din SIP

Vi på företaget TÖRNSTRÖMS Återhämtningskonsult inom psykiatri
håller i workshopen som heter SIP-skola för nybörjare där vi på enkelt sätt berättar om vad SIP är, hur det går till och deltagarna får även prova på att göra en SIP. Välkommen att boka SIP-skola för nybörjare.