hands-565604__340

Forskning visar att brukarinflytande har stor inverkan på en persons återhämtning och är oerhört viktigt. Brukarinflytande kan också vara A och O för vårdresultatet.
Hur ser Brukarinflytande ut i just din verksamhet? Vad är egentligen brukarinflytande? Här nedan ger vi några korta exempel på former av brukarinflytande. Läs mer om brukarinflytandets betydelse och vad det innebär på Forum för Brukarinflytandes hemsida här.

Former för Brukarinflytande

Börja utifrån det brukaren vill. Hitta ett mål som är så nära där brukaren befinner sig så att det är möjligt att uppnå. Höj ribban lite i taget om det går bra. Hitta ett lämpligare mål om målet var för högt satt för att uppnå. Det är viktigt att ha en tilltro till att återhämtning är möjligt. Vägen till återhämtning innebär bland annat att göra något roligt t ex att gå på bildgrupper, dansa, sjunga i kör m.m. Utveckla strategier hela tiden för att klara nya utmaningar – utveckling i arbetet, sociala livet och i t ex familjelivet.

 • Starta brukarråd eller husmöten i din verksamhet
 • Möt brukarens nöjdhet med verksamheten
 • Ha brukarmedverkan i ledningsgrupp
 • Ta med brukare i arbetsgrupper vid verksamhetsutveckling
 • Gör en brukarrevision kring delaktighet och bemötande
 • Bjud in Hjärnkollsambassadörer som inspiratörer för utbildningsinsatser
 • Kontakta Forum för Brukarinflytande i Uppsala

Brukares roll inom en verksamhet

En brukares roll i en verksamhet kan vara i grupp eller som enskild. Det kan handla om allt från att delta i verksamhetens Brukarråd till att i vidare perspektiv jobba som tex. utbildare eller BISAM (Brukarinflytandesamordnare). Nedan kommer vi ge exempel på några roller och förklara också lite om vad det kan innebära i praktiken.

Representant i Brukarråd

Representant för brukare och närstående träffar i ledning för verksamheten, framför synpunkter och medverkar i förändringsarbete. Brukare/närstående kan representera en förening/grupp eller ”bara” sin egna erfarenheter av verksamheten.

Coach/Mentor

Erfarenheten av att ha gått igenom psykisk ohälsa ger värdefulla kunskaper. En återhämtad brukare kan vägleda en nyinsjuknad. Mentor kan fungera mer i kamratligt syfte – vara som bollplank. Man kan också vara Närståendecoach.

Utbildare/Konsult

Den personliga berättelsen är värdefull för andra att ta del av, den ger kunskap och förbättrar attityder. Återhämtning, vardagsmakt, brukarinflytande och bemötande är några möjliga ämnen.

Brukarinflytandesamordnare (BISAM)

En BISAM stödjer brukarföreningarnas start i brukarråd, initierar brukarrevisioner, samordnar brukarinflytandet m.m. Läs mer här om Pia Röjdeby, BISAM inom psykiatridivisionen i Uppsala län.

Brukarrevisor

Brukarrevisorer utför kvalitégranskning av verksamheter på uppdrag av verksamheten själv. Läs mer här om brukarrevison och Brukarnas Revisionsbyrå i Uppsala län (BRiU).

Utvecklingsarbete

Kan handla om att få vara med i utformningen av en verksamhet i t ex avseende miljön men det kan också innebära att vara med i förändringsarbete för att förbättra bemötande, tillgänglighet, information och inflytande.

Brukarhandledning

Med brukarhandledning så kan personal få nya perspektiv på sitt arbete (det kunde ha varit jag perspektiv). Det ger också möjlighet till att tänka i nya banor med tankar som att det kunde ha varit jag som fick ta del av den insatsen, som bodde på det boende, eller deltog i den verksamheten. Detta kan ge mer ödmjukhet i bemötande, ger ökad förståelse och empati och ökar kvalité i verksamheten.

Utöver detta finns även möjlighet att stötta brukare att medverka i utbildningar, ta del av föreläsningar ur ett brukarperspektiv, få ta del av dialogträffar mellan olika myndigheter, uppmuntra möjlighet till brukarinflytande på politisk nivå etc.

Peer Support

Peer support är i nuläget nytt i Sverige men försiggår i olika länder som tex. USA, Holland och England med stor framgång. Peer support innebär att personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa utbildas till att arbeta som utbildade stödpersoner inom verksamheter som erbjuder vård, stöd eller rehabilitering.

Under 2016-2018 ska projektet ta fram en nationell plattform med riktlinjer för peer support samt utbilda de första peer supportrarna i Sverige.  Utbildning och försöksverksamhet sker i samarbete med fyra pilotlän – Skåne, Stockholm, Västerbotten samt Västra Götaland där utbildningen redan är igång. Läs mer här om Peer Support.

SIP

Samordnad Individuell Plan är till för brukare/patienter som har behov av av insatser från både hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Planen formas utifrån dennes behov och tas fram tillsammans med patienter/brukaren och de personer som han/hon önskar ska närvara.

Målet med SIP är bl.a att öka patienten/brukarens inflytande/delaktighet i sin egen vård och behandling och i de insatser som han/hon erbjuds. Men också att öka samordningen mellan de olika verksamheter som patienten/brukaren har har insats ifrån.


Förändra attityder

Genom att bli mer aktiv för att förändra attityder möjliggör du starten för brukarinflytande. Detta kan göras genom:

 • Våga prata om psykisk ohälsa
 • Ta med brukaren i vårdplanering
 • Tala med brukaren och inte om brukaren
 • Se det friska hos individen
 • Se möjligheter
 • Våga tro på återhämtning

Källa: Elisabeth Alphonce föreläsning ”Former för brukarinflytande verksamheter”, Uppsala februari 2016.


BOKA kurs i Brukarinflytande via RSMH-utbildning.